Misja i wizja

Szkoła nasza to placówka posiadająca własną kulturę, obrzędowość i tradycje. Jest nowoczesną szkołą środowiskową, zatem trwale wpisana jest w rozwijające się środowisko lokalne.

W swoich działaniach dostosowuje się do ciągle zmieniającej się rzeczywistości, by stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju uczniów.

UCZYMY SIĘ NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA.
SENEKA

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

uczniowie – 103

liczba oddziałów – 8

kadra pedagogiczna – 17

pracownicy administracji i obsługi – 4

W całokształcie swoich działań zmierzamy do:

 • zapewnienia uczniom dobrych, bezpiecznych warunków nauki
 • prowadzenia edukacji o najwyższej jakości celem przygotowania uczniów do dalszych etapów kształcenia
 • rozwijania zainteresowań i zamiłowań uczniów
 • zagwarantowania profesjonalnej opieki i pomocy dydaktyczno- wychowawczej i psychologiczno- pedagogicznej
 • tworzenia wspólnej płaszczyzny oddziaływań edukacyjno-wychowawczych szkoły, domu rodzinnego i środowiska
 • przygotowania uczniów do życia i współpracy w grupie, środowisku, ojczyźnie i w Europie
 • rozwijania wartości niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie
 • rozwijania samorządności oraz umiejętności podejmowania odpowiedzialnych decyzji

 

Kadra pedagogiczna naszej szkoły to zespół fachowców, ciągle doskonalących i aktualizujących swoje umiejętności. Jest to kadra bardzo ambitna , posiadająca wizję każdego działania edukacyjnego, kierująca się optymizmem pedagogicznym, umiejąca tworzyć właściwy klimat pracy szkoły.

 

BAZA SZKOŁY:

 • zadbane sale lekcyjne
 • pracownia komputerowa
 • sala katechetyczna
 • piękna izba regionalna
 • kompleks świetlicowo-biblioteczny
 • Izba Patrona Szkoły
 • gabinet opieki przedmedycznej
 • funkcjonalna kuchnia
 • gabinet logopedii i terapii pedagogicznej

Posiadamy Sztandar i Imię. Patronem szkoły jest wielki miłośnik ziemi śląskiej, wybitny językoznawca prof. Stanisław Rospond. Z rodziną Patrona łączą nas przyjacielskie, rodzinne stosunki.

NASZYM UCZNIOM ZAPEWNIAMY:

 • bogatą ofertę księgozbioru bibliotecznego i czasopism;
 • zajęcia rozwijające kreatywność ;
 • fachową opiekę w czasie dowozu uczniów dojeżdżających;
 • opiekę pedagogiczno - psychologiczną;
 • atrakcyjne zajęcia świetlicowe;
 • możliwość udziału w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych;
 • warunki do codziennych wspólnych śniadań i obiadów;
 • organizację dyskotek, ognisk, pikników i innych atrakcji.

Szkołę w swoim działaniu wspomagają:

 • Rady Sołeckie i sołtysi wsi Żyrowa, Oleszka, Jasiona;
 • Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Rospondek;
 • Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo;
 • Parafialny Zespół Caritas;
 • OSP z Jasionej i Żyrowej;
 • LKS "Victoria" Żyrowa;
 • Rada i proboszcz Parafii Jasiona;
 • TSKN na Śląsku Opolskim - Żyrowa, Zdzieszowice;
 • Komisariat Policji w Zdzieszowicach.

W klimacie sprzyjającym rozwojowi naszej placówki centralne miejsce zajmuje dziecko i jego potrzeby. Dużą wagę przywiązujemy do rozwijania samorządności uczniów. Samorząd Szkolny demokratycznie wybiera Zarząd, Opiekuna i Rzecznika Praw Ucznia.Uczniowie, są partnerem w rozwiązywaniu bieżących spraw szkolnych oraz inicjują wiele własnych działań. Szkoła nasza realizuje własne projekty edukacyjno- wychowawcze jako szczególną metodę integracji międzyprzedmiotowej o szerokim wachlarzu oddziaływań wychowawczych oraz integracji środowiska szkolnego i lokalnego. Działalność edukacyjno - wychowawczą wzbogacamy w toku pracy pozalekcyjnej. Staramy się by oferta zajęć pozalekcyjnych stwarzała uczniom możliwość pełnej realizacji oczekiwań, rozwijania zainteresowań i zamiłowań, a także była ciekawą formą spędzania czasu wolnego. Wypracowaliśmy własny model współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzicielskim oraz organem prowadzącym i nadzorującym.