Po raz kolejny z przyjemnością i dumą prezentujemy Państwu ofertę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków (Pakiet NNW szkolne od Bezpieczny.pl) przeznaczonego dla uczniów i pracowników placówek oświatowo-wychowawczych.

Bezpieczny.pl proponuje trzy formy dystrybucji ubezpieczeń NNW

  1. Ubezpieczenia indywidualne

Ta forma dystrybucji ubezpieczenia jest najbezpieczniejsza pod względem sanitarnym. Nie dochodzi bowiem do
bezpośredniego kontaktu, nie ma też konieczności gromadzenia papierowych dokumentów oraz zbierania składek, co niweluje
wszelkie czynniki ryzyka związane z pandemią. Jest to istotne zwłaszcza w sytuacji, w której Rodzice najprawdopodobniej 
będą mieć ograniczony dostęp do placówki szkolnej. Z uwagi na wytyczne zachowania dystansu społecznego mogą oni
nie być wpuszczani na teren szkoły, co tym samym uniemożliwi organizowanie wywiadówek czy spotkań Rad Rodziców
w tradycyjnej formie, na których dotychczas dyskutowano i informowano o ubezpieczeniach dzieci.

Dla szkoły lub Rady rodziców generujemy dedykowany kod rabatowy, który umożliwia rabat dla rodziców na zakup ubezpieczenia dla dziecka,

a dla np. rady rodziców dodatkowe korzyści

Przykładowy komunikat w załącznikach

  Opcja indywidualna to najdynamiczniej rozwijający się trend w dystrybucji ubezpieczeń NNW. Klient ma możliwość podjęcia samodzielnej decyzji o wariancie i wysokości składki.

Bezpieczny.pl na swojej stronie internetowej www.bezpieczny.pl zapewnia możliwość zakupu ubezpieczeń indywidualnych z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu. Każdy z naszych Klientów ma pełen dostęp do materiałów informacyjnych z zakresem i instrukcją zakupu ubezpieczenia. Klientom korzystającym z zakupu poprzez stronę, proponujemy 10% rabatu przy użyciu kodu rabatowego lokalnego Pośrednika.
        Korzystając z tej opcji, zarówno dyrekcja placówki, jak i Rada Rodziców oraz sekretariat i nauczyciele są całkowicie zwolnieni z wszelkich obowiązków wynikających z organizacji ubezpieczenia w szkole - w tym zbierania oświadczeń
RODO od rodziców reprezentujących dzieci, zbierania składek czy pomocy w likwidacji roszczeń.

2. Umowa grupowa bezimienna

    Jest to najlepsze rozwiązanie adresowane do placówek, w których dyrektor jest bezpośrednio zaangażowany
w organizację ubezpieczenia NNW dla wychowanków i/lub pracowników:
    - zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową uczniów w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania rodziców,
    - zwalnia z obowiązków związanych z przepisami RODO, jakie wymagane są przy zawarciu umowy w formie
imiennej.
    Wybierając tę opcję zwalniamy dyrektora z obowiązku gromadzenia zgód na udostępnianie danych osobowych
i samego powierzenia danych podmiotom zewnętrznym, co zostało wskazane w poradniku „Ochrona danych osobowych
w szkołach i placówkach oświatowych” opublikowanym w sierpniu 2018 przez UODO i MEN.

3. Umowa grupowa imienna

    Jest to rozwiązanie przeznaczone dla placówek, w których w organizację ubezpieczenia zaangażowana jest Rada
Rodziców, a jej reprezentant jest osobą ubezpieczającą w polisie. Model ten znacząco odciąża Dyrektora i sekretariat
placówki. Dyrektor, nie będąc stroną w umowie, nie jest odpowiedzialny za przepływ danych osobowych, a sekretariat
zwolniony jest z obowiązków wynikających z konieczności zebrania wymaganej składki czy wsparcia przy zgłoszeniu
roszczenia.

Załączam  ofertę stworzoną przez  Generali T.U. S.A. dostępną wyłącznie za pośrednictwem ogólnopolskiego portalu

Bezpieczny.pl bądź dedykowanego Opiekuna:

  1. oferta;

  2. Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku ( uproszczona procedura w wariancie bez komisyjnym, zgłoszenie roszczeń na podstawie kopii dokumentacji);

  3. Warunki umowy

  4. Karta produktu

  5. Ogólne Informacje o Dystrybutorze

  6. List MEN dotyczący ubezpieczeń

 

Najważniejsze informacje o OC pod linkiem :

 

https://bezpieczny.pl/oc-dyrektora

 

W razie pytań lub wątpliwości pozostaję do dyspozycji.


Z wyrazami szacunku

Iwona Błaszczyk

tel. 608 098 203

www.iwonablaszczyk.pl